tel. +48 539 541 410

Produkty

WSBO - kontrola stanu bezpiecznika w stacji SN/nN

Brak informacji „on line” o stanie zasilenia odbiorcy energii elektrycznej oznacza dla OSD wysoki poziom wskaźników niedostarczonej energii oraz niekorzystny termin usuwania awarii (np. w godzinach popołudniowych i wieczornych). Koszty ponoszone przez dystrybutora, wynikające z utraty przychodów oraz udzielanych odbiorcom upustów i bonifikat, są wystarczającym powodem do ponoszenia nakładów na modernizację sieci  niskiego napięcia pod kątem zdalnej kontroli. Obecnie standardowo nowo budowane stacje SN/nN  są wyposażane w elementy zdalnego sterowania i nadzoru. Umożliwiają one monitorowanie stanu rozdzielnicy średniego napięcia. Naturalnym następstwem jest objęcie monitoringiem także rozdzielni niskiego napięcia. Do tego celu oferujemy Państwu wskaźnik WSBO przeznaczony do sygnalizowania uszkodzenia bezpiecznika w obwodach niskiego napięcia.

Przykłady rozwiązań zdalnego przesyłu informacji o przepaleniu bezpiecznika

Urządzenie WSBO umożliwia zdalne przesłanie zbiorczej informacji o uszkodzeniu nadzorowanych bezpieczników. Informacja ze wszystkich wskaźników wyprowadzana jest w postaci jednego sygnału binarnego (styk pozostaje zamknięty do momentu wymiany wkładki bezpiecznikowej). Przesył informacji o przepaleniu się wkładki bezpiecznikowej może odbywać się:

  • w postaci SMS do osoby zainteresowanej monitorowaniem wkładki na własnym (lub bardzo ważnym)odpływie;
  • przez dedykowany modem GSM do systemu monitorowania stanu bezpieczników w rozdzielniach niskiego napięcia MiniLvs;
  • z wykorzystaniem istniejącej na obiekcie telemechaniki do systemów SCADA.
  • z wykorzystaniem istniejącego na obiekcie układu do akwizycji i transmisji danych pomiarowych systemu AMI

MiniLvs - system prezentacji informacji o przepaleniu się bezpieczników

System MiniLvs umożliwia zdalny monitoring  stanu bezpieczników  niskiego napięcia w rozdzielnicach oraz punktach odbiorczych energii elektrycznej. Zapewnia przejrzystą i czytelną prezentację otrzymanej informacji oraz dokonuje jej analizy. Działanie systemu oparte jest o:

  • wskaźniki WSBO monitorujące przepalenie wkładki bezpiecznikowej w rozdzielnicach nn lub w skrzynkach przyłączeniowych;
  • łączności GPRS/GSM;
  • komputer spełniający rolę serwera centralnego z oprogramowaniem MiniLvs
  • urządzenia umożliwiającego wizualizacje danych (komputer, tablet lub smartfon) z dostępem do internetu i dedykowaną aplikacją internetową