tel. +48 539 541 410

Przykłady rozwiązań

Nadzór instalacji PV o mocy do 200 kW

ZASTOSOWANIE STEROWNIKA Z RODZINY TELX DO NADZORU INSTALACJI O MOCY DO 200 KW PRZYŁĄCZANEJ DO SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA

Rozwiązanie przedstawione poniżej spełnia warunki zdalnego nadzoru i sterowania minifarmy PV wymagane przez OSD.

Sterownik rodziny TELX realizuje następujące zadania:

 • Pomiary prądów i napięć w miejscu przyłączenia instalacji PV do sieci
 • Załączanie i wyłączanie generacji poprzez oddziaływanie na łącznik sprzęgający
 • Komunikację z urządzeniami instalacji PV (inwerter, SmartLoger) w standardzie MODBUS lub SUNSPEC (złącze RS485) w celu sterowania płynnego mocami P i Q z poziomu dyspozytora OSD (system SCADA).
 • Komunikację z systemem SCADA OSD w protokole DNP 3 dla transmisji online pomiarów I, U, P, Q (niezależnie dla każdej fazy) i poleceń sterowniczych (płynna regulacja P i Q minifarmy, zdalne wyłączenie i załączenie generacji)
 • Realizacja zabezpieczeń i automatyk wymienianych w warunkach przyłączenia wymaganych przez OSD ( z możliwością konfiguracji – również zdalnej)
 • Zasilanie awaryjne sterownika z bloku pojemnościowego po zaniku napięcia zasilającego (pierwsze 2 minuty)

Opcjonalnie Firma ALFA POWER oferuje:

 • Udział w rozruchu instalacji ( w tym próby funkcjonalne z OSD)
 • Edycję instalacji w systemie SCADA OSD
 • Implementację w sterowniku uzgodnionego z inwestorem algorytmu oddziaływania na generację (np. blokada wprowadzania mocy do sieci itp.)
 • Dostawę systemu MiniLvs dla pełnego monitoringu instalacji przez inwestora (system może obsługiwać kilka instalacji jednocześnie)
 • Doradztwo dla projektantów przy wyborze producenta inwerterów

Wyłącznik sprzęgający instalację PV z siecią OSD ze zdalnym nadzorem - przykłady realizacji

Realizacje przedstawione poniżej spełniają warunki zdalnego nadzoru i sterowania minifarmy PV wymagane przez OSD.

Szafa przyłączeniowa PV 152 kW
Instalacje PV do 200kW

Inteligentne sieci elektroenergetyczne

ZDALNY MONITORING RODZIELNIC I PUNKTÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA

 • Kontrola napięć na szynach zasilających
 • Kontrola stanu wkładek bezpiecznikowych oraz ciągłości obwodów nN
 • Szybka lokalizacja przyczyny braku zasilania odbiorców – prezentacja informacji na mapach terenu
 • Niezbędna informacja dla brygad pogotowia do planowania trasy wyjazdów
 • Analityka awaryjności nadzorowanej sieci

ZDALNY NADZÓR STACJI TRANSFORAMTOROWEJ SŁUPOWEJ SN/nN

 • Monitoring napięcia po stronie SN
 • Monitoring stanu łącznika
 • Wykonanie sterowań przełącznych np. do sterowania łącznikiem
 • Monitoring parametrów sieci (napięć i prądów) po stronie nN
 • Alarmy przekroczeń zadanych wartości,
 • Transmisja sygnałów z rozdzielni niskiego napięcia, w tym z modułów kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych oraz innych czujników np. otwarcia drzwi, systemu wykrywania pożaru itp.

Generacja rozproszona

NADZÓR STACJI ZASILAJĄCEJ OBSZAR NASYCONY GENERACJĄ ROZPROSZONĄ

Monitorowanie obszaru poprzez:

 • Monitoring parametrów sieci w polu zasilającym rozdzielnicę nN, w tym mocy z uwzględnieniem kierunku przepływu,
 • Nadzór warunków napięciowych i częstotliwościowych,
 • Alarmy przekroczeń wartości zadanych,
 • Transmisja sygnałów z rozdzielni niskiego napięcia, w tym z modułów kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych oraz innych czujników np. otwarcia drzwi, systemu wykrywania pożaru itp.

MONITORING ODZIAŁYWANIA ŹRÓDEŁ OZE NA SIEĆ OSD

Zabezpieczenie integralności i bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej w miejscu przyłączenia mikroinstalacji oraz umożliwienie operatorowi OSD wykonanie zdalnego odłączenia w przypadku, gdy wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracy sieci poprzez:

 • Monitoring parametrów sieci OSD w punkcie przyłączenia prosumentów i ich źródeł OZE
 • Realizacja automatyk lokalnych
 • Odłączanie źródła w sytuacjach patologicznych
 • Zezwolenie na wznowienie generacji
 • Kontrola napięcia i częstotliwości przed przyłączeniem OZE do sieci w wyniku rozruchu operacyjnego lub ponownego załączenia po wyłączeniu przez automatyki lokalne
 • Blokada wykonania zdalnego przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej w sytuacji, gdy obecne jest napięcie po stronie OZE