ZKS – specjalizowane moduły łączności radiowej

ZKS – specjalizowane moduły łączności radiowej

 •  Realizacja kanału łączności radiowej pomiędzy sterownikiem a modułem wykonawczym do sterowania stycznikiem umieszczonym w pobliżu inwertera.
 •  Realizacja kanału łączności radiowej pomiędzy sterownikiem a inwerterem do przekazywania poleceń poprzez kanał RS485 w protokole MODBUS RTU/SUNSPEC
Kategoria:
 •  Moduł ZKS_M pełni rolę specjalizowanego modemu radiowego przyłączonego do sterownika telemechaniki na drodze stykowej. Może także współpracować z telemechaniką poprzez łącze szeregowe RS485 umożliwiając jej zdalną komunikację z inwerterem w protokole MODBUS/SUNSPEC.
 •  Moduł ZKS_S pełni rolę modemu radiowego oraz wyniesionego modułu telemechaniki nadzorującego stycznik w pobliżu inwertera lub umożliwiającego komunikację z inwerterem poprzez łącze szeregowe RS485. Współpracuje na drodze radiowej z modułem ZKS_M lub bezpośrednio ze sterownikiem ZKF22.

ZKS_M

 • Przekazywanie do modułu ZKS_S, polecenia załączenia/ wyłączenia stycznika, odebranego od sterownika.
 • Przekazywanie do sterownika (na drodze stykowej) sygnału o: stanie stycznika, obecności napięcia od strony inwertera oraz nawiązania/braku łączności z modułem ZKS_S
 • Pośredniczenie w zdalnej łączności sterownika telemechaniki z inwerterem w protokole MODBUS/SUNSPEC

ZKS_S

 • Załączanie/wyłączanie stycznika na podstawie odebranego sygnału ze sterownika telemechaniki
 • przesyłanie informacji o stanie stycznika
 • kontrola obecności napięcia po stronie inwertera
 • pośredniczenie w zdalnej łączności sterownika telemechaniki z inwerterem poprzez kanał RS485 w protokole MODBUS/SUNSPEC
 • Zasilanie: 230V (50Hz)
 • Zasilanie rezerwowe – wbudowane podtrzymanie zasilania, które pozwala na pracę modułu przez ok. 10s po zaniku napięcia zasilania
 • Transmisja danych: łączność radiowa
 • Pasmo: 433 MHz
 • Antena wbudowana

ZKS_M

Zasoby:

 • 2 wejścia przeznaczone do przyjmowania komend stykowych od sterownika telemechaniki. Podanie impulsu na wejście „załącz” lub „wyłącz” powoduje wysłanie odpowiedniego rozkazu do modułu wykonawczego ZKS_S. Wejścia są aktywne – posiadają własne źródło zasilania styków telemechaniki.
 • 3 wyjścia do przekazania informacji do sterownika o stanie stycznika, obecności napięcia na inwerterze oraz o poprawnej łączności z modułem wykonawczym.
 • Kanał łączności szeregowej RS485 do połączenia na drodze cyfrowej ze sterownikiem telemechaniki.

ZKS_S

Zasoby:

 • 1 wejście sygnalizacyjne z wbudowanym napięciem zasilania przeznaczone do odczytu stanu łącznika.
 • 2 sterowania przełączne dedykowane do sterowania stycznikiem lub wyłącznikiem sterowanym impulsami załącz i wyłącz.
 • 3 wejścia kontroli napięcia po stronie inwertera.
 • Kanał łączności szeregowej RS485 do połączenia na drodze cyfrowej z inwerterem.